چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
EN
// صفحه اصلی پروژه ها احداث مسیردسترسی ،تونل ها،تبادل ها،رمپ ها و لوپ ها-شهر جدید پردیس

احداث مسیردسترسی ،تونل ها،تبادل ها،رمپ ها و لوپ ها-شهر جدید پردیس

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۲۵ تیر ۱۳۹۸
گروه : پروژه های راه سازی
  • محل اجرا :تهران
  • زمان اجرا : 1391
  • کارفرما : شرکت عمران شهر جدید پردیس
  • مشاور : مهندسین مشاور کاوش راه
  • در صد پیشرفت : 100 %