يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹
EN
// صفحه اصلی پروژه ها "تقاطع های غیر همسطح شهریار" (اندیشه- صیاد شیرازی- سه راه شاد چای)

"تقاطع های غیر همسطح شهریار" (اندیشه- صیاد شیرازی- سه راه شاد چای)

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۲۵ تیر ۱۳۹۸
گروه : پروژه های راه سازی
1-    طراحی و احداث تقاطع غیر همسطح اندیشه
2-    طراحی و احداث قسمتی از تقاطع غیر همسطح میدان صیاد شیرازی
3-    طراحی و احداث تقاطع غیر همسطح سه راهی شادچای
محل اجرا :استان تهران –شهرستان شهریار
زمان اجرا: 1394
کارفرما:شهرداری شهریار
مشاور:مهندسین مشاورفرادید
درصد پیشرفت : 100%