چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
EN
// صفحه اصلی اخبار صعود تیم کوهنوردی گروه بین المللی آبادراهان پارس

صعود تیم کوهنوردی گروه بین المللی آبادراهان پارس

موضوع: نشریات تاریخ خبر: ۲۳ تیر ۱۳۹۶

سعود تیم کوهنوردی گروه بین المللی آبادراهان پارس(پروژه های شهریار) به قله خلنو با ارتفاع ۴۳۷۵ متر واقع در استان تهران (فشم ) در روز جمعه مورخ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ راهبری تیم بر عهده آقای سعید کریم زاده بوده است

عود تیم کوهنوردی گروه بین المللی آبادراهان پارس(پروژه های شهریار) به قله خلنو با ارتفاع ۴۳۷۵ متر واقع در استان تهران (فشم ) در روز جمعه مورخ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ راهبری تیم بر عهده آقای سعید کریم زاده بوده است

کلمات کلیدی