چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
EN

گرید

اين شركت تحت شماره 97622 ثبت گرديده و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در رشته هاي زير گزينش گرديده و در ليست شركتهاي خاص جهت امكان واگذاري بيش از ظرفيتهاي پيش بيني شده در پايه ها قرار دارد :
  1. پايه يک رشته راه و ترابري 
  2. پايه يک رشته ساختمان و ابنیه
  3. پایه یک  نفت و گاز
  4. پايه دو رشته تأسيسات و تجهيزات
  5. پایه سه رشته آب 
  6. پايه پنج رشته نيرو