پنج شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
EN

پمپ بتن

نام ماشین : پمپ بتن
ویژگی های محصول : FA
نام کمپانی تیپ دستگاه تعداد
BENZ 1619 1
BENZ 2435 1
BENZ 2624 2
BENZ 2631 1
BENZ 3031 1
BENZ L1924/52 1
BENZ L2628/52 1
SCHWING 600 1
SCHWING 900 1
SCHWING 3000 1